คลังเก็บหมวดหมู่: รวมผลงานก่อสร้าง

F-003-งานบูรณะซ่อมผิวทาสีพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ

f-003-01

f-003-05  f-003-02
f-003-03  f-003-04

ที่มาภาพ : หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง

 

งานซ่อมผิวทาสีพระอุโบสถ วัดนิเวศธรรมประวัติ

 

วัดนิเวศธรรมประวัติ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

พระอุโบสถ วัดนิเวศธรรมประวัติได้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างมากภายหลังจากเหตุกาณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา ทางวัดจึงต้องการบูรณะปฎิสังขรณ์ใหม่ ให้คืนสภาพที่สมบูรณ์ เหมาะสมแก่การใช้งานและเกิดความรู้สึกอันดีต่อพุทธบริษัทที่ต้องเข้ามาใช้สอยในอาคารและบริเวณใกล้เคียง โดย หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมผิว และทาสีใหม่จนแล้วเสร็จ

 

(หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการโดยรับเหมาช่วงทั้งโครงการจาก หจก. ป.ว.ช.ลิขิตการสร้าง)

 

 

F-002-งานบูรณะโรงเรียนปริยัติธรรมวัดมณเฑียร

f-002-01  f-002-02

f-002--03

f-002-04

ที่มาภาพ : หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง

 

 

งานบูรณะโรงเรียนปริยัติธรรม วัดมณเฑียร

 

อ.เมือง จ.น่าน

 

อาคารเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของเมืองน่าน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 มีลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้น โดยเปิดการเรียนการสอน มีพระธรรมนันทโสภณ (เจ้าคณะจังหวัดรูปปัจจุบัน(พ.ศ.2554)) ทำหน้าที่สอนปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร ปัจจุบันอาคารหลังนี้มีอายุร่วมเกือบ 60 ปี มีสภาพเสื่อมโทรม แต่ยังถูกใช้งานในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนในชุมชน และเป็นที่พำนักสงฆ์ด้วย

 

(หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินงานในฐานะผู้รับเหมาหลัก)

F-001-งานบูรณะวิหารวัดภูมินทร์

f-001-01 f-001-02
f-001-03 f-001-04

ที่มาภาพ : หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง

 

 

งานบูรณะวิหารวัดภูมินทร์

อ.เมือง จ.น่าน

 

วัดภูมินทร์ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัดหนึ่งของจังหวัดน่าน สิ่งสำคัญในวัดอันเป็นเอกลักษณ์ของที่แห่งนี้คือวิหารวัดภูมินทร์ซึ่งเป็นวิหารที่มีลักษณะศิลปกรรมท้องถิ่นล้านนา แต่มีลักษณะเฉพาะด้วยทรงหลังคาแบบจตุรมุข โดยแกนกลางของอาคารเป็นลักษณะแกนทึบตันประดิษฐานพระพุทธรูปหันหน้าออกทั้งสี่ด้าน ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามเป็นมรดกที่สำคัญยิ่งของศิลปกรรมล้านนา   โดยวิหารแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนและอนุรักษ์เป็นโบราณสถานแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

 

(หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินงานในฐานะผู้รับเหมาหลัก)

E-003-ภูมิทัศน์โบราณสถานบึงพระราม

e-003-01 e-003-02

ภาพจากเว็บไซต์ 108 travel.com

 

งานปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อนุรักษ์โบราณสถาน บึงพระราม

บึงพระราม อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุุธยา

 

บึงพระรามเดิมมีชื่อว่า “หนองโสน” เป็นบึงเก่ามีมาก่อนสมัยอยุธยา  ต่อมาได้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองขึ้นในปี พ.ศ.2512 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อการตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีขึ้นมา โดยภายหลังสภาพแวดล้อมในบริเวณบึงพระรามได้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา กรมศิลปากรจึงมีดำริในการขุดแต่งบูรณะปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้ รวมถึงการจัดการด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไปในคราวเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ธำรงรักษาไว้ซึ่งโบราณสถานอันสำคัญให้คงอยู่สืบไป

 

อ้างอิง : รายงานการปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองฯเล่ม 4  – หจก.ป.ว.ช.ลิขิตการสร้าง

(หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการโดยรับเหมาช่วงทั้งโครงการจาก หจก. ป.ว.ช.ลิขิตการสร้าง)

E-002-งานภูมิทัศน์วัดโสธร

e-002-01

ภาพจากweekendhobby.com

 

ภูมิทัศน์วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

สถาปนิก : อ.ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ

 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่มีหลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยมาช้านาน ในปี พ.ศ.2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาสักการะบูชา ทรงมีพระราชดำริว่าพระอุโบสถคับแคบเกินไป ทางวัดจึงได้จัดสร้างขึ้นใหม่ โดยสถาปนิกได้ออกแบบให้มีการใช้งานหลายอย่างรวมกันทั้ง อุโบสถ วิหาร และการเปรียญ เป็นต้น นับเป็นการออกแบบที่แสดงถึงความก้าวหน้าในงานสถาปัตยกรรมไทยและเทคโนโลยีในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

 

(หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการจัดสร้างภูมิทัศน์ โดยรับเหมาช่วงทั้งโครงการจาก หจก. ป.ว.ช.ลิขิตการสร้าง)

E-001-งานปรับปรุงภูมิทัศน์วัดนิเวศธรรมประวัติ

e-001-01

งานปรับปรุงภูมิทัศน์วัดนิเวศธรรมประวัติ  / ที่มาภาพ : หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

 

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

 

สืบเนื่องจากวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ในปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา ทำให้สภาพแวดล้อมของวัดได้รับความเสียหาย ทั้งต้นไม้ ทางเดิน และอาคาร จึงต้องทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ทั้งหมด เพื่อคืนสภาพความสมบูรณ์ให้แก่การใช้งาน โดย หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ได้รับมอบหมายให้เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมปรับสภาพทางเดิน ภูมิทัศน์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

 

 

 

(หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรับเหมาช่วงทั้งโครงการจาก หจก. ป.ว.ช.ลิขิตการสร้าง )

D-001-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

d-001-01

อาคารสำนักงานสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากท่อ

 

อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

 

 

 

ชนิดอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ชั้น เจ้าของโครงการคือ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร โดย หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินงานในฐานะผู้รับเหมาหลักทั้งโครงการ เป็นค่าก่อสร้างรวมกว่า 11 ล้านบาท

C-008-อัฐนุสรณ์ตระกูลพงศ์เกรียงยศ

c-008-01 c-008-02

c-008-03 c-008-04

www.nopsiri.com © 2013

อัฐนุสรณ์ตระกูลพงศ์เกรียงยศ  วัดหนองจอก กรุงเทพฯ/ ที่มาภาพ : ประกิจ ลัคนผจง

 

โครงการ : อัฐนุสรณ์ตระกูลพงศ์เกรียงยศ (ที่บรรจุอัฐิประจำตระกูล)

ที่ตั้งโครงการ : วัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : คุณมาริสา พงศ์เกรียงยศ

ปีที่ออกแบบและก่อสร้าง : 2556-2557

สถาปนิก : ประกิจ ลัคนผจง

วิศวกรศักดิ์สิทธิ์ เบญจมาหา

 

ความเป็นมาของโครงการ

สืบเนื่องจากครอบครัวคุณมาริสา พงศ์เกรียงยศ ประสงค์จะสร้างที่บรรจุกระดูกแห่งใหม่ให้คุณพ่อแทนที่บรรจุเดิม เพื่อให้เป็นเครื่องหมายแทนความรักและกตัญญู โดยมีพื้นที่ก่อสร้างที่ทางวัดหนองจอกได้กำหนดไว้ในขนาดประมาณ 2.50 x 2.50  เมตร  โดยสถาปัตยกรรมชิ้นเล็กๆ ชิ้นนี้จะเป็นตัวแทนแห่งความรักความผูกพันอันดีของทุกคนในวงศ์ตระกูล สืบไป

 

Project: Family-bones memorial place 

Location: Wat Nong Chork  temple, Bangkok.

Owner: Marisa Pongkriangyos (WVT.)

Year of design & construction:  2013 -2014

Architect : Prakit Lukkanapajong

Engineer : Saksit  Benjamaha

 

Project Background

From  intension of the family by Marisa Pongkriangyos, daughter one who take a  leader-role in this project ; a new design for  love and gratitude.The site  is located  in Wat Nong Chork temple on the area about  2.30 x 2.30 m2. It is an attention to substitute love and relationship of family for this memorial architecture.

C-007-หอฉันวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

c-007-01 c-007-02

หอฉัน วัดนิเวศธรรมประวัติ   อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา / ที่มาภาพ : หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง

 

โครงการ : หอฉันวัดนิเวศธรรมประวัติ

ที่ตั้งโครงการ : อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ : วัดนิเวศธรรมประวัติ

ปีที่ทำการก่อสร้าง : พ.ศ.2556

สถาปนิก : ภานุวัตร เลือดไทย (สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร)

 

วัดนิเวศธรรมประวัติ มีความต้องการสร้างหอฉันหลังใหม่ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสำหรับภิกษุสามเณร และญาติ โยม โดยมอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดูแลในส่วนของงานออกแบบ โดยการออกแบบได้คำนึงถึงบริบทของวัดที่มีรูปแบบศิลปสถาปัตยกรรมหลักของวัดเป็นอย่างตะวันตก ลักษณะศิลปกรรมแบบโกธิค โดยได้ปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบและการใช้สอยของอาคารที่ต้องการใช้งานเป็นสำคัญ  ภายในเปิดพื้นที่ว่างถึงใต้หลังคา ช่วยให้การใช้สอยในคราวที่ต้องประจุคนเข้าในอาคารเป็นจำนวนมากสามารถทำได้ โดยไม่รู้สึกอึดอัด

( ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างโดย หกจ.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง )

 

Project Design:    Refectory hall (Hor-Chan)  , Wat Nivettammaprawat

Location:             Wat Nivettammaprawat temple, Pranakornsriayutthaya  province.

Owner:                Wat Nivettammaprawat temple

Year of Construction:  2013

Architect: :    Panuwat Lueadthai (The FineArts Department)

 

Wat Nivettammaprawat temple have agreement to construct a new refectory hall (Hor-Chan) which will proper for much more priest and convinience for buddhist to make merrit . This building was designed by Panuwat Lueadthai architect of The FineArts Department. Its design is depend on the art and architectural style in this temple which have an identity of western style like gothic period.The new area will proper for serving much more poeple with hight space inside and easy for ventilation.

C-006-พิพิธภัณฑ์บ้านฮอลันดา

c-006-01

ที่มาภาพ : หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง

 

พิพิธภัณฑ์บ้านฮอลันดา  จ.พระนครศรีอยุธยา

ต.สวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สถาปนิก : กรมศิลปากร

 

 

สืบเนื่องจากในคราวที่สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์เสด็จเยือนอย่างเป็นทางการเพื่อฉลองความสัมพันธ์ไทย-ดัตช์ครบ 400ปี เมื่อปี พ.ศ.2547  และพบว่าพื้นที่หมู่บ้านวิลันดา (ฮอลันดา) นี้ได้มีการขุดแต่งและพบวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในพื้นที่หลายชิ้น  จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลและจัดแสดงนิทรรศการ เป็นอนุสรณ์แสดงสัมพันธภาพอันยั่งยืนระหว่างสองประเทศ  โดยกรมศิลปากรได้ออกแบบโดยอ้างอิงกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของ สถานีการค้าดัตช์ ตามหลักฐานที่มี ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดสร้างเสร็จลงในปี พ.ศ.2554

 

(หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการก่อสร้างโดยรับเหมาช่วงทั้งโครงการจาก หจก. ป.ว.ช.ลิขิตการสร้าง)