A-014-เก็บตกกิจกรรมปูนหมักปูนตำ

a-014-01
ที่มาภาพ : สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (facebook)
a-014-02
สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดกิจกรรมดีๆ อันเป็นการเรียนรู้งานช่างศิลป์ไทย เรื่อง ปูนหมัก ปูนตำ ปูนปั้น สร้างสรรค์ศิลปะไทยขึ้นในระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2556 โดยมีการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี และทดลองฝึกฝนเรียนรู้การปั้นปูนสดที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
a-014-03
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วประเทศรวม 12 สถาบันมาเรียนรู้ร่วมกัน นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้งานปูนเมืองเพชรจากศิลปินแห่งชาติ ครูทองร่วง เอมโอษฐ์ และคณะช่างที่เป็นลูกศิษย์ของท่าน โดยได้รับการเรียนรู้นับแต่กระบวนการหมักปูน ผสมปูน เตรียมจนได้ส่วนผสมที่รอนำไปใช้ในงานปั้น และได้ทดลองฝึกปั้นชิ้นงานขนาดเล็ก ก่อนที่จะไปออกแบบผลงานของแต่ละกลุ่มและปั้นปูนสดจากลายที่ได้ออกแบบไว้นั้น นับเป็นการเรียนรู้อย่างครบกระบวนการ โดยบุคคลกรจากคณะทำงานครูทองร่วง, คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลอง 6 รวมถึงทีมคณะทำงานทุกท่าน
เริ่มจากการบรรยายทางวิชาการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ การบรรยายถึงกำเนิดและพัฒนาการของลายไทย (อ.ประกิจ ลัคนผจง) ผลงานการออกแบบงานศิลปสถาปัตยกรรมไทยกับการทำงานปูน(อ.วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ) ความรู้เรื่องงานปูนในงานศิลปสถาปัตยกรรมไทย(ผศ.บัญชา ชุ่มเกษร) เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน เห็นตัวอย่างงาน และทราบถึงพัฒนาการและความสำคัญของงานปูนในงานช่างไทย
a-014-04
จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดเพชรบุรีโดยเข้าศึกษาดูงานที่วัดสระบัว พร้อมรับโจทย์งานปฏิบัติการที่ต้องทำร่วมกัน โดยมีการแบ่งกลุ่มทำงานแบบคละสถาบัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  หลังจากนั้นได้ร่วมกันวางแนวคิดและออกแบบลายปูนปั้นเบื้องต้น โดยจะได้รับคำแนะนำในการออกแบบจากคณาจารย์พี่เลี้ยงและ อ.วนิดา พึ่งสุนทร(ศิลปินแห่งชาติ) ในวันที่สองได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตปูนและทดลองฝึกทักษะการปั้นปูนเบื้องต้น  ที่บ้านครูทองร่วง เอมโอษฐ์(ศิลปินแห่งชาติ) เพื่อความเข้าใจในงานปูน แม้จะไม่ใช่งานที่ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจในการเรียนรู้อย่างตั้งอกตั้งใจ ทั้งนี้ได้มีการสาธิตการโกลนลายปูนให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน โดยนายช่างผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงานครูทองร่วง หลังจากนั้นจึงกลับไปออกแบบลายในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเตรียมขึ้นแบบลายสำหรับการปั้น โดยอยู่ในความดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด วันที่สามผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นโกลนลายและเริ่มดำเนินการปั้นปูนสด โดยมีคณะช่างจากครูทองร่วงมาให้คำปรึกษาและสาธิตวิธีการทำงาน อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองวัน และในเย็นวันที่สี่นี้เอง ครูทองร่วงและคณะช่างได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานจากกลุ่มกิจกรรม พร้อมทั้งให้คะแนนเพื่อตัดสินให้กลุ่มที่มีผลงานสมบูรณ์ที่สุด เป็นผู้ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ห้า (21 พฤษภาคม 2556) ซึ่งเป็นงานพิธีการสุดท้าย  โดยผลงานทั้งแปดชิ้นจะได้จัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมในบริเวณสวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ พร้อมกับผลงานฝีมือครูทองร่วง เอมโอษฐ์ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
  a-014-05
a-014-06
a-014-07
นับได้ว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเข้มข้นอย่างมาก เนื่องจากมีระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะเพียง 5 วันเท่านั้น ซึ่งโดยปกติการฝึกฝนทักษะฝีมือในงานศิลปสถาปัตยกรรมไทยในลักษณะนี้ ต้องใช้เวลาไม่น้อย แต่ด้วยความตั้งใจของคณาจารย์ คณะทำงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมอบรมที่แม้ว่าจะไม่เคยปั้นปูนสดมาก่อนเลยก็ตาม แต่ก็ไม่ละจากงานที่ได้รับมอบหมาย มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ทำงาน ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับคณะช่างอย่างมาก ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏจึงเป็นที่ชื่นชมของครูช่างทุกท่านอย่างยิ่ง
ที่มาภาพและข้อมูล : ประกิจ ลัคนผจง  © พฤษภาคม 2556

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *