งานครู

อ.วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ   (ดร.กิตติมศักดิ์)

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
M-001-01-พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา
M-001-02-อาคารประดิษฐานพระบรมรูป